5 ข้อต้องรู้ เมื่อลูกมีอาการ สมาธิสั้น

สมาธิสั้น

พ่อแม่และผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ เช่น ทำอะไรเชื่องช้า ไม่ค่อยมีสมาธิ หรือ สมาธิสั้น ให้รีบทำการรักษาโดยด่วน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกสมาธิสั้น มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะ 1. รู้จักโรค สมาธิสั้น สมาธิสั้นADHD คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองส่วนหน้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมสมาธิและพฤติกรรม พบว่ามีการทำงานลดลง ส่งผลให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงาน และการเข้าสังคมในอนาคตได้ สมาธิสั้นมักจะพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-7 ขวบ และมีโอกาสหายเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ 20-30% สามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยา แต่ส่วนใหญ่จะยังมีความบกพร่องในเรื่องของสมาธิอยู่ ส่งผลให้มีความล่าช้าต่อการทำงาน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น จึงต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 2. สาเหตุของโรค สมาธิสั้น ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น คือ ปัจจัยทางชีวภาพ ซึ่งได้แก่พันธุกรรม โรคนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมและครอบครัวได้ถึงร้อยละ 70 ปัจจัยทางด้านประสาท ความผิดปกติของสมองส่วนหน้า โดยเฉพาะบริเวณที่เกี่ยวกับการคิด วางแผน การจัดลำดับ และการควบคุมตัวเอง และยังพบว่าในระหว่างที่ตั้งครรภ์หากแม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือคลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เด็กสมาธิสั้นอีกด้วย 3. […]