27.pngโดยปกติแล้วเด็กๆควรได้รับ วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 12 ปี ตามตารางวัคซีนของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก ซึ่งจะแบ่งออกตามวัยของเด็ก การได้รับวัคซีนเด็กจะร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย กระตุ้นภูมิต้านทาน สร้างเกราะป้องกันโรคต่างๆ พร้อมเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย

30.png

วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิด ที่เด็กทุกคนควรจะได้รับ ได้แก่

 • วัคซีนป้องกันวัณโรค ถือเป็นวัคซีนทารกแรกเกิดเลยก็ว่าได้ เพราะโรงพยาบาลจะฉีดให้กับทารกก่อนกลับบ้านเลย

 • วัคซีนตับอักเสบบี อีกหนึ่งวัคซีนทารกแรกเกิดที่จะต้องได้รับทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกจะฉีดครั้งแรกตอนหลังคลอด เข็มที่ 2 ฉีดเมื่ออายุครบ 1 เดือน และเข็มสุดท้ายฉีดเมื่อมีอายุครบ 6 เดือน

 • วัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน ฉีดชุดแรก 3 ครั้ง เข็มแรกตอนอายุ 2 เดือน, 4 เดือน และ 6 เดือนตามลำดับ หลังจากนั้นจะฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีนอีกครั้งในอายุ 1 ปี 6 เดือน, 4-6 ปีและ 11-12 ปี (จะฉีดเฉพาะบาดทะยัก, ไอกรน)

 • วัคซีนโปลิโอ มีทั้งแบบฉีดและแบบกิน เด็กๆจะได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอเป็นจำนวน 5 ครั้งเมื่ออายุ 2, 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือนและ 4 ปี และจะได้รับการฉีดวัคซีนโปลิโอ 1 ครั้งเมื่ออายุ 4 เดือน

 • วัคซีนหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม ฉีดในช่วงอายุ 1 ปี และ 2 ปี 6 เดือน

 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ฉีดในช่วงอายุ 1 ปี และ 2 ปี 6 เดือน เช่นเดียวกับวัคซีนหัด

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดที่ไม่ควรมองข้าม วัคซีนชนิดนี้ควรได้รับการฉีดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 18 ปี ในปีแรกจะต้องฉีด 2 เข็มเพื่อกระตุ้นการทำงานของวัคซีน โดยเว้นระยะห่างกัน 4 สัปดาห์

 • วัคซีนเอชพีวี เป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก โดยจะฉีดตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป

28.png

นอกจากจะฉีด วัคซีนพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดแล้ว ยังมีวัคซีนชนิดอื่นๆที่สามารถฉีดเพื่อเสริมภูมิต้านทานของโรคได้

 • วัคซีนฮิบ ใน 1 เข็มสามารถป้องกันได้ 5 โรค คือคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จะฉีดทั้งหมด 3 ครั้งในเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน

 • วัคซีนโรตาไวรัส สามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 2 และ 4 เดือน

 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ฉีดตามช่วงอายุตั้งแต่อายุ 2 ปีครึ่ง และฉีดอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ปี

 • วัคซีนไข้เลือดออก ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป โดยจะฉีดทั้งหมด 3 ครั้ง เว้นระยะ 6 เดือนและ 12 เดือน ตั้งแต่การฉีดเข็มแรก

 • วัคซีนตับอักเสบเอ สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ฉีดทั้งหมด 2 ครั้งห่างกัน 6-12 เดือน

การฉีดวัคซีนในแต่ละครั้งพ่อแม่ควรเตรียมสมุดบันทึกการรับวัคซีนเด็กมาด้วย หากลูกมีอาการแพ้ยาหรืออาหารให้ควรแจ้งกับแพทย์หรือพยาบาลก่อน หากลูกมีไข้สูง หรือมีอาการเจ็บป่วย ควรงดการรับวัคซีน และแจ้งแพทย์เพื่อทำการเลื่อนนัด วัคซีนทารกแรกเกิดมีความสำคัญต่อเด็กมาก เพราะเป็นการสร้างเกราะป้องกันสำหรับลูกน้อย ให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้าย

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://notjustaworkingmom.com/คลินิกคุณแม่/

เครดิตภาพ

https://www.google.com/

https://www.pinterest.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.